Холбооны бүтэц

Холбооны бүтэц, зохион байгуулалт

 

undefined
 

Нийт 100 гаруй албан ёсны гишүүдтэй бөгөөд дараахь 3 ажлын хэсэгт хуваагдан ажиллаж байна.

  1. Фотограмметр, зайнаас тандан судлал (RS) 
  2. Газарзүйн мэдээллийн систем (GIS)
  3. Дэлхийн байршил тогтоогч хиймэл дагуулуудын систем (GNSS)

 

 Шинэ бүтээл


Хамтрагчид
brand
brand
brand
brand
brand
brand